kubon โรงเรียนวัดคู้บอน

หน้าแรก

สารสนเทศ

ผู้บริหาร

บุคลากร

นโยบายและแผน

โครงสร้างหลักสูตร

เกียรติประวัติ

โครงการ กิจกรรม

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนวัดคู้บอน


 

 


 

 

 

เผยแพร่ผลงาน รองมาโนช ขะมันจา

Website counter

นายมาโนช  ขะมันจา           

รองผู้อำนวยการฝ่ายบิหารงานบุคค

วุฒิการศึกษาสูงสุด        ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน                        50/95 ซอยหทัยราษฎร์ 35 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  28 ม.ค. 2552  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา   -   ปี      เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
                         องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนวัดคู้บอน  
                         สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  
ผู้ศึกษา            นายมาโนช  ขะมันจา
โรงเรียน         โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  
ปีที่ศึกษา         2553

บทคัดย่อ

                   การจัดการเรียนรู้  นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการตามแนวนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ จากแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งจะต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาครั้งนี้มี ความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ดังนี้  1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร  เทคนิคการสอนการวัดประเมินผล และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2)  ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  และ 
3) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  โดยใช้ หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ  การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกตผล (Observation) และ การสะท้อนผล(Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษา  จำนวน  6  คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  จำนวน  26  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบสังเกต การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique)
และนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  ผลการศึกษา การพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร พบว่า
ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร การใช้เทคนิครูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิทยากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิด
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตร การใช้เทคนิครูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ครูบางส่วน
ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขาดความมั่นใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่  2  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ มีกิจกรรมการสังเกตการณ์สอน การให้
การแนะนำและการประเมินอย่างใกล้ชิดครูสามารถจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ มีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดกติกาใน
ห้องเรียน มีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
โดยสรุป จากการพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ เมื่อครบทั้ง  2  วงรอบ ทำให้ครู
มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ในระดับที่พอใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้  ในโรงเรียนอื่นต่อไป

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร
13 – 14  มกราคม  2553
ณ   ห้องประชุม  ………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
องค์ประกอบที่  2  การปฏิบัติงาน  ด้านการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนวัดคู้บอน  
               สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

โดย
  นายมาโนช  ขะมันจา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

 

 

 

   โรงเรียนวัดคู้บอน 
สำนักงานเขตคลองสามวา    กรุงเทพมหานคร

 

 


โรงเรียนวัดคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 025104699
E-mail : Watkoobon_school@hotmail.com